BENDROSIOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos
www.sopo.lt internetinėje parduotuvė elektroninė pirkimo-pardavimo sutartis, naudojant ryšio priemones, sudaroma vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, asmens duomenų apsauga bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.sopo.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles.

 

Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „užsakyti“ ir Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą. Pardavėjas, esant poreikiui, turi teisę vienašališkai pakeisti nurodytas Sutarties sąlygas esant akivaizdžiai klaidai.

Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. SOPO.LT pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams, taip pat tais atvejais kai gamintojas / tiekėjas keičia prekių kainodarą.

 

Jeigu internetinėje parduotuvėje nurodyta prekės kaina yra akivaizdžiai klaidinga, Pardavėjas gali vienašališkai atšaukti patvirtintą užsakymą iki prekė yra išsiunčiama Pirkėjui.

Ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.


Pirkėjas įsipareigoja: 

 1. laikytis Pardavėjo nustatytų taisyklių;
 2. priimti užsakytas prekes ir tinkamai atsiskaityti už prekes;
 3. neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo ir identifikavimo internetinėje parduotuvėje duomenų;
 4. patikslinti savo pateiktus duomenis, jei jie pasikeičia;
 5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
 6. jei Pirkėjas nurodė klaidingą adresą arba neatsiemė prekių iš kurjerio, sumokėti už pakartotinį prekės pristatymą;
 7. prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.


Pardavėjas įsipareigoja:

 1. sudaryti Pirkėjui tinkamas sąlygas naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis;
 2. užtikrinti, kad internetinėje parduotuvėje pateiktos prekės būtų tokios kokybės, kokios jos bus pristatytos Pirkėjui, t.y. jų kiekis, kokybė, komplektacija atitiks nurodytus kriterijus, prekės, prieš išsiunčiant jas Pirkėjui, bus tinkamai įpakuotos, prekės bus pristatytos per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo dienos;
 3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas;
 4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus

 

2. Atsiskaitymai

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, ar tiesiog pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į vieną iš SOPO.LT bankų sąskaitų.

Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu.

Atsiskaitydamas bankiniu pavedimu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Atsiskaitymas pavedimu per Paysera sistemą.

Jeigu apmokėjimas (išskyrus apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu) gautas darbo dieną iki 12 val., ši diena skaičiuojama kaip pirma užsakymo vykdymo diena. Jeigu apmokėjimas gautas po 12 val. (taip pat savaitgaliais ar švenčių dienomis), tuomet pirma užsakymo vykdymo ir prekių pristatymo diena yra sekanti darbo diena.

 

3. Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Pristatymas“ skyriuje.

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai SOPO.LT turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

4. Garantiniai terminai

Visoms prekėms taikomi pardavėjo nurodyti arba gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai.

Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

5. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei SOPO.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.