PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Beringas“ yra internetinės parduotuvės www.sopo.lt valdytojas.

Klientas, registruodamasis vartotoju ar pirkdamas internetinėje parduotuvėje www.sopo.lt, sutinka su bendrovės nustatytomis pirkimo sąlygomis, naudojimosi taisyklėmis ir privatumo nuostatomis.

Bendrovė įsipareigoja visais būdais saugoti ir neatskleisti trečiosioms šalims jokios informacijos, susijusios su pirkėjo prekių krepšeliu ir su pateiktais asmens duomenimis.

Duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklės taikomos visiems asmens duomenims, kuriuos Pardavėjui pateikia Pirkėjas arba kuriuos Pardavėjas surenka ir tvarko Pirkėjui naudojantis SOPO.LT internetine svetaine.

Pardavėjas gerbia Pirkėjo ir kitų SOPO.LT internetinės svetainės lankytojų privatumą ir saugo jų asmens duomenis, kurie yra pateikiami Pardavėjui ir kuriuos Pardavėjas surenka, taip, kaip nurodyta šiose Taisyklėse, kuriose paaiškinama, kodėl Pardavėjas renka asmens duomenis ir kaip juos naudoja.

Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių SOPO.LT internetinėje parduotuvėje, gali tai padaryti užsiregistravęs šiose internetinėse svetainėse arba pirkdamas be registracijos.

Pirkėjas, tiesiogiai registruodamasis SOPO.LT internetinėje svetainėje ar registracijai naudodamas savo Facebook paskyrą, turi įvesti savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles tuo pačiu patvirtina, jog yra informuotas bei sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Pirkėjas, užsiregistravęs SOPO.LT internetinėje svetainėje, savo profilyje pateikia šiuos prekių užsakymui įvykdyti būtinus asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, gavėjo (pristatymo) adresas.

Pardavėjas patvirtina, jog šie asmens duomenys, bus naudojami prekių pardavimo SOPO.LT internetinėje parduotuvėje ir prekių pristatymo tikslais. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas.

Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad šie asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

Pirkėjas, pageidaudamas gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, turi nurodyti savo el. pašto adresą ir telefono numerį registracijos formoje arba prekių užsakymo metu. Šie asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus naudojami tik tuo atveju, jeigu Pirkėjas tam duoda sutikimą pažymėdami varnele pasirenkamą tiesioginės rinkodaros siuntimo būdą (el. paštu ir / ar SMS žinute). Pirkėjas gali savo profilyje nurodyti kokia informacija apie prekes ir pasiūlymus jį domina – šie duomenys taip pat bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

Pirkėjas bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo sutikimą naudoti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais susiekę su Pardavėju adresu SOPO.LT. Taip pat Pirkėjas, kuris yra užsiregistravęs SOPO.LT interneto svetainėse, savo privatumo parametrus ir sutikimus su tiesiogine rinkodara gali valdyti prisijungęs prie savo paskyros.

Visus Pirkėjo bei kitų SOPO.LT internetinės svetainės lankytojų duomenis Pardavėjas saugo ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

Pirkėjo duomenys prekių pardavimo SOPO.LT internetinėje parduotuvėje tikslais saugomi ir naudojami 10 metų po pirkimo pardavimo sutarties sudarymo.

Pirkėjo bei kitų SOPO.LT internetinės svetainės lankytojų duomenys tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais saugomi ir naudojami 3 metus nuo paskutinio apsipirkimo SOPO.LT internetinėje svetainėje arba trumpiau, jei gaunamas Pirkėjo ar kitų SOPO.LT internetinės svetainės lankytojų prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo, Pardavėjo internetinio puslapio ar duomenų bazių, įrangos administravimo, ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

Pardavėjas duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Pirkėjas turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

teisę pačiam ištaisyti savo asmens duomenis savo paskyroje arba šią teisę įgyvendinti kreipiantis į Pardavėją;

prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą;

teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

teisę atšaukti sutikimą;

teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Pirkėjas gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamasis į Pardavėją el. paštu adresu info@sopo.lt.

Baigiamosios nuostatos

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.